/ / 2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2015 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Сүхбаатар дүүрэг дэх ЦАГДААГИЙН нэгдүгээр хэлтсийн

2015 ОНЫ  1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

2015 оны 03 дүгээр сарын 26-ны өдөр                                                                        Улаанбаатар хот                                                                                                        

 

Нэг: Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүн

 

Хууль зүйн яамнаас Зөрчлийн тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, холбогдох хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмын хоёрдугаар бүлгийн код 243 “Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг ажилуулах” төсөл, Цагдаагийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл, Мөрдөх албаны тухай хуулийн төслүүдийг алба хаагч нарт танилцуулан, хэлэлцүүлэг явуулан алба хаагчдаас гарсан саналыг нэгтгэн ЦЕГ-т хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлөөс “Нийслэл хотын хэмжээнд гудамж талбайд үйлдэгдэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай” захирамж гаргахаар болсонтой холбогдуулан төсөлд тусгуулах санал зэргийг нэгтгэн хүргүүлсэн.

Дүүргийн засаг дарга, ИТХ-ын дарга, хороодын засаг дарга нарт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн гаралт, шалтгаан нөхцөл,эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаарх танилцуулгыг 14 хоног тутам танилцуулж ажилласан ба Дүүргийн ГХУСАЗЗ-тэй хамтран Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 1 сарын аяныг эхлүүлж шаардагдах төсвийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн.

Дүүргийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн эмзэг цэгүүдэд тавих 52 цэгт 104 ширхэг телекамер, гэрэлтүүлэгийн судалгаанд зардал, үнийн саналыг тусгаж шийдвэрлүүлэхээр Дүүргийн Засаг даргад санал хүргүүлсэн.

Хороодод тодорхой цагуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сарын 60,000 төгрөгний урамшуулалтай байсан урамшилт эргүүлээр ажиллаж байгаа иргэдийн талаар санал оруулж урамшуулалын хэмжээг 200,000 төгрөг болгон шийдвэрлүүлсэн.

Нийслэлийн ИТХ-аас Ажлын цагт өөрчлөлт оруулсантай холбоотой гарсан Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг алба хаагч нарт танилцуулан хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

Дүүргийн 1-8 дугаар хорооны Засаг дарга нар хороо тус бүрт ажлын хэсэг байгуулан “Цэргийн бүртгэл явуулах тухай” захирамж гаргасан тул захирамжийг авч, ажлын хэсгийн гишүүдийн ажиллах хуваарийн дагуу хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нарыг гишүүдийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллуулсан.

Цэргийн тоо бүртгэлийн хугацаанд дүүргийн 1-8 дугаар хорооны 10154 цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудыг хамруулахаас 9629 буюу 97,7%-нь хамрагдсан.

Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн дуудлага, мэдээлэлд түргэн шуурхай очих архидан согтуурсаны улмаас гудамж талбайд осгох, хөлдөх, гэмт халдлагад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эргүүлийн 7 машинд Дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс нэмэгдлээр 880,000 төгрөгний бензин олгосны дагуу өдөр бүр хөдөлгөөнт эргүүлийн 7 автомашинд нэмэгдлээр 105 литр бензин олгож баяр, амралтын өдрүүдэд ажиллуулсан.

 

Хоёр: Удирдлагын манлайлал, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тэдгээрийн хэрэгжилт, Цагдаагийн төв байгууллагын даргын үүрэг, зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх талаар авсан арга хэмжээ, үр дүн

 

Цагдаагийн ерөнхий газар, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын 2015 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдтэй уялдуулан тус цагдаагийн хэлтсээс 2015 онд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 64 ажил үйлчилгээг үзүүлэхээр боловсруулан Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна.Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр болон Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнүүдийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

Хууль зүйн сайд, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, тэргүүн дэд,  дэд дарга, Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын дарга, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын дарга, Нийтийн хэв журам хамгаалах газрын дарга, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газрын дарга нараас өгсөн үүрэг, ажлын чиглэл, албан даалгаваруудыг цаг тухай бүрт нь алба хаагч нарт танилцуулж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцон ажиллаж байна.

Хэлтсийн алба хаагчдын Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цаг хугацаанд гаргах, цагдаагийн А серийн үнэмлэх солиулах зэрэгт удирдлагын зүгээс анхаарч ажиллан ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу 2015 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээг байгуулж ажилласан.

Хэлтсийн дарга,тасгийн дарга нараас 14 хоног тутам алба хаагчдын хийж буй ажилд үнэлэлт дүгнэлт, өгч ажил сайжруулах чиглэлээр зааварчилгаа өгөн үр дүнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Хэлтсийн даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар 2015 онд хэлэлцэх асуудлуудыг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн ба 2015 оны 1 дүгээр улиралд нийт 35 асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

Нийтийн хэв журам хамгаалах тасаг, Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасаг, Дэмжлэг үзүүлэх тасгаас хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 7 хоног бүрээр гарган хэлтсийн даргаар батлуулан биелэлт үр дүнг тогтмол тооцож байна.

Дүүргийн 1-8 дугаар хорооны эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч, хэсгийн байцаагч болон бусад алба хаагчдаас эргүүлийн чиглэлийн санал авч, машинт болон явган эргүүлийн хуваарийг хийж батлуулан, хуваарийн дагуу алба хаагч нарт өдөр бүр үүрэг чиглэл өгч ажиллуулсан.

Алба хаагчдын хоногийн ажлын дүн мэдээ, хүн хүчийг давхардуулан өгөхгүй, дүн мэдээний бодит байдлыг хангаж үнэн зөв тусгаж байх талаар ахлах байцаагч, жижүүрийн ахлах офицеруудад зааварчилга өгч, өдөр бүрийн хоногийн рапортанд тусгасан ажлын дүн мэдээг алба хаагч нарт уншиж танилцуулан, үр дүнг тооцон ажилласан.

Хэлтсийн даргаас  Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ажил хариуцсан дарга ахлах байцаагч нарт Зааварчилгаа өгч ,захиргааны зөрчил үйлдсэн этгээдийг хэлтэс, хэсэг, кобан болон ажлын байранд хууль бусаар саатуулах, гомдол гаргагчийн гомдлыг шийдвэрлэхгүй байх зэргээр хүний эрх зөрчих, сөрөг үр дагавар гаргуулахгүй байх чиглэлээр тасгийн дарга, ахлах байцаагч, ахлах ажилтан, жижүүрийн ахлах офицеруудад үүрэг чиглэл өгч, зааварчилан ажилласан.

Саатуулах байрны үйл ажиллагаанд 1 цаг тутамд тасгийн дарга, ахлах байцаагч, ерөнхий эргүүл, жижүүрийн ахлах офицерууд хяналт тавьж ажиллах, саатуулагдсан этгээд бүрийн согтуурлын зэргийг тухай бүрт нь шалгаж картанд тэмдэглэж байх, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2014 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 473 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангаж өөрийн үйлдлийг удирдан хянах чадваргүй болтлоо согтсоны улмаас хаана байгаагаа болон очих газраа мэдэхгүй болсон, гудамж талбай, олон нийтийн газар ухаангүй унасан этгээдийг 103 дуудаж үзүүлэн, эмнэлгийн байгууллагад хүлээлгэн өгөх, телекамерын хяналтыг сайжруулах чиглэлээр өдөр бүр үүрэг чиглэл өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. 

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Б/10 дугаар тушаалыг алба хаагч нарт танилцуулан олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудад хэлтсийн даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/01 тоот тушаалаар халамжлан хүмүүжүүлэгч томилон, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллахыг хэсгийн байцаагчийн ажил хариуцсан ахлах байцаагчид үүрэг болгож ажилласан.

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтнуудад гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр үүрэг өгч ажиллуулахдаа бие даан үүрэг гүйцэтгүүлэхгүй байх чиглэлээр хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нараас 2015 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр баталгаа гаргуулан авч, 2015 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01 дугаартай зааварчилга өгсөн.

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдрийн 6/4038 тоот үүргийн хэрэгжилтийг хангаж хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч нарт өргөдөл, гомдол цохохгүй үндсэн ажил буюу гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хорооны нутаг дэвсгэрт зохион байгуулан ажиллуулах чиглэлээр үүрэг өгч, биелэлтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.

Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны алба хаагчдын ажлын дүн мэдээнд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр алба хаагчдын дунд “Ажил дүгнэх үзүүлэлт”-ийг хэлэлцүүлэхэд 24 санал гаргасан тул нэгтгэж 2015 оны 01 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 8м-3/473 тоотоор хүргүүлсэн.

Дүүргийн 1-8 дугаар хорооны хэсгийн байцаагчийн захиргааны хяналтанд авагдсан 47 хувийн хэрэгтэй хэлтэс тасгийн дарга нар танилцаж хувийн хэрэгт шаардлагатай хийх ажиллагааны талаар 01-06 тоот зааварчилгаа бичгээр өгч ажилласан.

Машинт эргүүл, кобан, явган эргүүлд ажиллаж байгаа алба хаагчдыг өдөр тутамд үүрэг чиглэлээр хангаж, зааварчилан, хувийн болон албаны хөтлөгдөх бичиг баримт, тусгай хэрэгсэл, машин кобаны цэвэрлэгээ, өнгө үзэмж, техникийн бүрэн бүтэн байдал, алба хаагчдын албаны бэлэн байдал, хувцаслалт, жолоочийн замын хуудас зэргийг ахлах байцаагч нар өдөр бүр шалгаж илэрсэн зөрчлийг арилгуулан ажиллаж байна.

Сар шинийн баярыг угтаж Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/101 тоот тушаалаар “Цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнийг өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хоёрдугаар зэрэглэлд шилжүүлж ажиллуулах” болсонтой холбогдуулан хэлтсийн даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 17–ны өдрийн А/05 тоот тушаал гаргаж баяр, амралтын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай эргүүл, ерөнхий эргүүл, жижүүр,  саатуулах байр, машинт болон явган эргүүл, цагдаагийн кобанд үндсэн болон нэмэгдэл жижүүрээр ажиллах алба хаагчдыг нэр заан томилж,хэлтсийн даргын зүгээс 11 тоот үүрэг даалгаварыг алба хаагчдад өгч ажилласан.

Хэлтсийн жижүүрийн ахлах офицер, мэдээлэл хүлээн авагч нарын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэх, нутаг дэвсгэрийн эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч, машинт болон явган эргүүл, хэсгийн байцаагч нарын үүрэг гүйцэтгэлд GPS-ээр хяналт тавих, хоногийн хугацаанд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зөв оновчтой зохион байгуулж удирдах талаар 4 ахлах, 4 мэдээлэл хүлээн авагч нарт сургалт орж, өдөр бүр хэрэгжүүлсэн ажлаа хоногийн рапортанд тусгаж, машинт эргүүл, явган эргүүл, саатуулах байрны алба хаагч нарт үүрэг чиглэл өгч хяналт тавьсан талаар дэвтэр нээж тэмдэглэл хөтлөн хэвшсэн.

Авто эргүүлийн 6 чиглэлийн автомашинд байршил тогтоогчтой “Телтроник” маркын суурин станц 4, гар станц 2, явган эргүүлийн 3 чиглэлд хэрэглэгдэж байгаатай холбогдуулан жижүүрийн ахлах офицер, эргүүл хяналт шалгалт хариуцсан ахлах байцаагч, эргүүл хамгаалалт хариуцсан ахлах байцаагч нар дэлгэцээр хянан алба хаагчдаас  дуудлага, мэдээллийг түргэн шуурхай цаг алдалгүй шалгаж байгаа эсэх, чиглэл нутаг дэвсгэрээс гарах, чиглэл орхих, нийлэх зэрэгт тогтмол хяналт тавьж тухайн станцыг ямар нэгэн шалтгаангүйгээр унтраахгүй албаны бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр зааварчилгаа зөвлөмж өгч ажилласан.

Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр тус хэлтэст албаны хэрэгцээнд 10 ширхэг “KENWOOD” маркын гар станц шинээр тавьж олгосоныг санхүүгийн бүртгэлд авч, явган эргүүлийн алба хаагч нарт эргүүлийн чиглэлд гарах үед тавьж олгон ажиллаж байна.

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвөөс томилогдсон холбооны багтай хамтран хэлтсийн нийт машинт эргүүл, кабонд ашиглагдаж байгаа байршил тогтоогч GPS бүхий 1 гар, 2 суурин станц, 1 автомашины туузан гэрэл , 1 чанга яригч, 1 камерын эвдрэлд үзлэг хийж гэмтлийг засварлуулан албаны бэлэн байдлыг ханган ажилласан.

Дүүргийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн обьектын судалгаа буюу Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, бэлэн мөнгөний машин буюу АТМ, барьцаалан зээлдүүлэх газар, цахим тоглоом, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, шатахуун түгээх станц, архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, худалдан борлуулдаг байгууллага аж ахуй нэгж, дэн болон зочид буудал, камертай байгууллага аж ахуй нэгжийн судалгаа, байр, орон сууц хотхоны судалгаа, эмзэг цэгийн судалгаа, эмнэлэгийн судалгаа, томоохон худалдааны төвийн судалгаа зэрэг судалгаануудыг нэгтгэн УБХЦГ-т  хүргүүлсэн. 

Гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл хүлээн авах /Код-202/ журмын талаар мэдээлэл судалгааны ахлах байцаагч хэлтсийн алба хаагч нарт мэдээлэл хийж, хэлэлцүүлэг зохион явуулан алба хаагчдаас гарсан саналыг нэгтгэн Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтэст хүргүүлсэн.   

             Байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах Орон тооны бус ажлын хэсгийг шинээр байгуулан хэлтсийн даргын 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/02 тоот тушаал гарган ажлын хэсгийг дэд даргаар ахлуулан ажиллуулж байна. Орон тооны бус ажлын хэсгийг хуралдуулж байгууллагын аюулгүй байдлын  чиглэлээр 2015 онд ямар ажил зохион байгуулах талаар төлөвлөгөө гарган чиглэл чиглэлийг хариуцан ажиллаж байна.

Байгууллагын дотоод журмыг шинэчлэн нийт 9 бүлэг, 78 заалт бүхий журмыг хамт олноор хэлэлцүүлэн хэлтсийн даргын зөвлөлөөр шийдвэрлэн хэлтсийн даргын А/21 тоот тушаалаар баталгаажуулж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Байгууллагад гадны иргэдийн хөдөлгөөнд хяналт тавих, хэрхэн нэвтрүүлэх зэрэг журмыг тусгаж тодотгож өгсөн.

 Жижүүрийн алба хаагч нарт үүрэг гүйцэтгэж байх үедээ байгууллагын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах талаар хэлтсийн даргын зүгээс 2015 оны 01 дүгээр сарын 05 ны өдрийн 01 тоот Зөвлөмжийг өгч биелэлтэнд шат шатны дарга нар хяналт тавин ажиллаж байна. Дэг журам сахиулагч алба хаагч 24 цагийн турш байгууллагын эргэн тойрныг шалган нөхцөл байдлын талаар өдөр бүрийн хоногийн рапортанд тусган ажиллаж байна.

Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах, захиргааны зөрчил шалгах эрх бүхий алба хаагчдын шалгаж байгаа гэмт хэрэг, зөрчлийн холбогдолтой хавтаст хэргийн нууцлалт хамгаалалтыг тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар тогтмол шалган ажлын байр сейфэнд гэнэтийн шалгалт хийж зөрчлийг арилгуулж байна. Хэлтсийн даргын зүгээс 7 хоног бүрийн Даваа гарагт чиглэл чиглэлээр нь хэргийн материалтай танилцаж заавар зөвлөмж өгч ажиллаж байна.

Ажлын байрны гадна орчинд 3, дотор орчинд 11, Саатуулах байранд 3 ширхэг хяналтын камеруудыг нэмэлтээр шинээр байрлуулан,  ашиглалтанд оруулах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Гамшиг учирсан тохиолдолд байгууллагын архив, эд хөрөнгийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэстэй хамтарч ажиллах төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Байгууллагын 1,2 дугаар давхарт 6 ширхэг, Саатуулах байранд 2 ширхэг галын хоруудыг шинээр байршуулсан.

 Галт зэвсэг тусгай хэрэгслийг ЦБҮАЖ-ын / код 232.3/-т заасны дагуу зэвсэг хадгалах өрөө, зориулалтын төмөр сав /сейф /-д хийн хариуцлагатай зохицуулагчийн хяналтан дор 24 цагаар тасралтгүй хяналтыг тавиулж байна.  Тус хэлтсийн хэмжээнд ПМ маркын гар буу 63 ширхэг бүртгэгдсэнээс нөөцөнд 62, жижүүрт 1 хадгалагдаж байна. Үүнээс цохигч эвдэрсэн буу 2ш, бүртгэлтэй байна. АКМ буу-1 ш, сум 100ш, магазин 1ш, дохионы буу 1ш, хуванцар сумтай буу 2ш, хуванцар сум 49 ш, оосор 2ш бүртгэгдэж тооллогонд хамрагдсан. Тооллогыг хэлтсийн даргын тушаалаар комисс томилж хийсэн ба 2 удаа хийж алба хаагчдад танилцуулсан.

 

Гурав: Үйл ажиллагааны явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэдээллийг тайлагнах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, үр дүн

 

 

Хууль зүйн сайдын 2014 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/89 тоот тушаалын хавсралтаар “Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам” батлагдсаны дагуу тус цагдаагийн хэлтсээс 2014 онд хийсэн үйл ажиллагааны тайланг Дүүргийн оршин суугч иргэдэд танилцуулах ажлыг Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Нийслэлийн иргэний танхимд 2015 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан.Иргэдээс асууж сонирхсон асуултуудад холбогдох албан тушаалтнууд тайлбар хийсэн ба 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд саналуудыг тусгахаар шийдвэрлэсэн./нийт 8 иргэнээс санал хүсэлт гарсан/Хуралд Дүүргийн 1-8 дугаар хороонд оршин суугч 221 иргэн оролцсон  ба иргэдээс Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх санал авах хуудас бөглүүлэн, тус цагдаагийн хэлтсийн  танилцуулгуудыг самбар хэлбэрээр байршуулж,  алба хаагчдын үйл ажиллагаандаа ашигладаг нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, эд зүйл болон Оюутан цагдаа, Олон нийтийн цагдаа, Урамшилт эргүүлийн үйл ажиллагааг сурталчлан гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх санамж сэрэмжлүүлгүүдийг тараах ажлыг тус тус зохион байгууллаа. Мөн  2015 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хооронд хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, мөрдөн байцаагч, хороо хариуцсан төлөөлөгчдөөс  өөрсдийн  хариуцсан  хороодын  иргэдэд үйл ажиллагааны тайлангуудыг танилцуулах ажлуудыг зохион байгууллаа. Нийт хороодод хийсэн тайлангийн хуралд 558 иргэн оролцсон ба 32 иргэнээс санал хүсэлт гаргасныг тэмдэглэн, санал хүсэлтийн дагуу хэрхэн ажилласан талаар иргэдэд хариу өгөх, 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгахаар шийдвэрлэсэн.

            Тайлангийн хугацаанд урьд оны үлдэгдэл 136 хүнд холбогдох 220 хэрэг дээр шинээр 559 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн, бусад газраас харъяалалаар 10 холбогдогчтой 10 хэргийг хүлээн авч нийт 779 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу явуулсан байна.

            Үүнээс 166 хэрэгт яллах дүгнэлт үйлдүүлэх, 276 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох саналтайгаар прокурорын хяналтанд хүргүүлж, 44 хэргийг бусад хэрэгт нэгтгэн, 47 хэргийг харьяаллын дагуу бусад газарт шилжүүлж нийт 533 хэргийг буюу мөрдсөн хэргийнхээ 68.4 хувийг шийдвэрлэж, эрүүгийн хэрэг үүсгэх үед сэжигтнээр татагдвал зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 395 хэргээс 145 хэргийг буюу 34.8 хувийг илрүүлсэн байна.Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх ажиллагааг 32 хэрэгт явуулсан нь нийт хэрэг бүртгэлт явуулсан хэргийн 8.9 хувийг эзэлж байна. Тайлангийн хугацаанд давхардсан тоогоор нийт 27 сэжигтэн, яллагдагчид цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч, одоо 19 сэжигтэн, яллагдагч цагдан хориотой байгаагаас хугацаа сунган хоригдож байгаа 0 яллагдагч байна.

Түдгэлзүүлсэн хэргийн дэлгэрэнгүй судалгааг гарган, Дүүргийн нэгдүгээр прокурорын газрын 2 дугаар хэлтсийн дарга Ариунаа болон цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн  сантай тулгаж 2015 оны эхний 3 сарын байдлаар тооллого явуулахад тасгийн хэмжээнд нийт 947 эрүүгийн хэрэг түдгэлзээтэй байгаагаас ЭБШХ-ийн 205 дугаар зүйлийн 205.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 926, 205 дугаар зүйлийн 205.2 дах хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 10 хүнд холбогдох 10, 205 дугаар зүйлийн 205.4 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 8, бусад байдлаар 3 хэрэг түдгэлзээтэй байна.

Үүнээс хэрэг бүртгэлтийн шатанд 205 дугаар зүйлийн 205.1.1 дэх хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 223, 205 дугаар зүйлийн 205.1.2 дах хэсэгт заасан үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 2 хүнд холбогдох 2 хэрэг байна.Түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг хэргийн өнгө, хороо, он дарааллын байдлаар, түдгэлзүүлсэн үндэслэлээр нь авч үзэхэд 2004 оноос өмнөх онуудад бүртгэгдсэн түдгэлзүүлсэн хэрэг 3, 2004 онд бүртгэгдсэн хэрэг 6, 2005 онд бүртгэгдсэн хэрэг 7, 2006 онд бүртгэгдсэн хэрэг 5, 2007 онд бүртгэгдсэн хэрэг 10, 2008 онд бүртгэгдсэн хэрэг 26, 2009 онд бүртгэгдсэн хэрэг 19, 2010 онд бүртгэгдсэн хэрэг 23, 2011 онд бүртгэгдсэн хэрэг 51, 2012 онд бүртгэгдсэн хэрэг 117, 2013 онд бүртгэгдсэн хэрэг 231, 2014 онд бүртгэгдсэн хэрэг 293 байгаагаас 1 дүгээр хороонд үйлдэгдсэн 164, 2 дугаар хороонд үйлдэгдсэн 48, 3 дугаар хороонд үйлдэгдсэн 101, 4 дүгээр хороонд үйлдэгдсэн 61, 5 дугаар хороонд үйлдэгдсэн 60, 6 дугаар хороонд үйлдэгдсэн 99, 7 дугаар хороонд үйлдэгдсэн 81, 8 дугаар хороонд үйлдэгдсэн 177 хэрэг байна.Түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг шийдвэрлэх, бүртгэгдэх үедээ сэжигтэнээр тооцогдвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй хэргийг илрүүлэх, ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын даргын 2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Шийдвэрлэлт” хэсэгчилсэн арга хэмжээ, Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжлийн газрын Эрэн сурвалжлах хэлтсээс зохион явуулж байгаа “Илрүүлэлт-Оргодол” нэгдсэн арга хэмжээнүүдийг зохион явуулж эрэн сурвалжлах Асап сангаар эрэн сурвалжлагдаж байсан оргодол этгээд 2, гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн 30 этгээдийг олж тогтоон нийт түдгэлзүүлсэн 11 хэргийг сэргээн шалгаж, 26 хэрэг илрүүлэн шийдвэрлэсэн байна.

2015 оны эхний улиралын байдлаар прокуророос нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа хийлгэхээр 135 хэргээс буцсанаас 120 хэрэгт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хугацаа сунган шалгаж 115 хэргийг шийдвэрлэн одоо буцалтаас 20 хэргийн үлдэгдэлтэй байна.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд 16 тэрбум 311 сая 509 мянга 948 төгрөгийн хохирол учирснаас хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 50.8 хувийг буюу 8 тэрбум 293 сая 638 мянга 242 төгрөгийн төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлсэн нь 16 хувиар өссөн байна.

 

Дөрөв: Шүүх, прокурорын мэдэгдэл, энгийн магадлалын дагуу авсан арга хэмжээ, үр дүн

 

Мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, хэсгийн байцаагч, хороо хариуцсан төлөөлөгч, Дүүрэг хариуцсан прокурорын Хамтарсан зөвөлгөөнийг 2015 оны 1 дүгээр улиралд зохион байгуулан хэргийн бүрдүүлэлт, хулгайн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийн талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Хэрэг шалгах эрх бүхий алба хаагчдад Хэлтсийн дарга, тасгийн дарга нар 14 хоног тутам шалгагдаж буй хэрэг материалын бүрдүүлэлтийг шалгаж хүн нэг бүрт Зааварчилгаа өгсөн.

Прокуророос эрүүгийн хэрэг буцсан тохиолдлыг онцгойлон авч үзэж прокуророос буцсан эрүүгийн хэрэг бүрийн даалгаварыг хуулбарлан авч даалгаврын заалтыг хангасан эсэхийг хянах, мөрдөн байцаагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан эсэхийг тогтоох зорилгоор дэд бөгөөд гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн даргаар ахлуусан ажлын хэсэг байгуулах тушаал гарган хэрэгжүүлж ажиллаж байна Ажлын хэсэг баасан гараг бүр прокуророос нэмэлт ажиллагаа хийлгэхээр ирүүлсэн эрүүгийн хэрэг бүртэй уншиж танилцан хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажилагаа явуулсан алба хаагчийг байлцуулан хэлэлцэж эхлүүлээд байна.

 2015 оны 1 дүгээр улиралд Прокурорын байгууллагаас алба хаагчдад арга хэмжээ авахуулах талаар албан бичиг болон, шаардлага ирээгүй болно.

 

Тав: Цагдаагийн байгууллагад иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэргийн тухай өргөдөл, гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг шийдвэрлэж буй байдал

 

 Гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлт

Тус хэлтэс нь 2015 оны 3 сарын байдлаар иргэд, албан тушаалтнаас гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй 3003 өргөдөл, гомдол мэдээлэл хүлээн авсны 1147 буюу 38,1 хувь нь гэмт хэргийн,  823 буюу 27,4  хувь нь захиргааны зөрчлийн шинжтэй, 34,3 хувь нь бусад дуудлага мэдээлэл эзэлж байна. Гэмт хэргийн шинжтэй 1147 гомдол, мэдээллийн 375 буюу 32,6 хувьд эрүүгийн хэрэг үүсгэж, 620 буюу 54,0 хувийг нь эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай харьяалсан прокурорт шилжүүлж шийдвэрлэсэн ба хүлээн авсан гомдол мэдээллийн 26,8 хувийг хуулийн анхны хугацаанд, 73,1 хувийг 5-19 хоногийн хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгч ажиллажээ.

 

 

                                                        Гэмт хэргийн байдал

Гэмт хэргийн гаралт  2015 оны эхний 3 сарын байдлаар  1-8 дугаар хорооны хэмжээнд 550 хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 20,6 хувиар өссөн байна.    Хүндэвтэр гэмт хэрэг 2 нэгжээр, хүнд гэмт хэрэг 7 нэгжээр тус тус буурсан бол хөнгөн  гэмт хэрэг 114 нэгжээр,  онц хүнд 9 нэгжээр тус тус өсчээ.

 Хулгайлах-55,Залилан мэхлэх-51, Танхайрах-19, Бусад -11 нэгжээр тус тус өссөн бол

 Бусдын биед гэмтэл учруулах-9, Золгүй учрал-3,Дээрэмдэх-9 нэгжээр буурчээ.

Бүртгэгдэх үедээ сэжигтнээр тооцвол зохих этгээд нь тогтоогдоогүй 359 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 125 гэмт хэргийн яллагдагчаар татвал зохих этгээдийг тогтоож гэмт хэргийн илрүүлэлт дүүргийн хэмжээнд  34,8 хувьтай байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 6,5 хувиар буурсан байна.

Иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд нэмэлт ажиллагаа хийлгэх, хэрэгт ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг шалган тогтоолгох, түүнчлэн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар гаргасан 76 санал хүсэлт хүлээн авч бүртгэл хөтлөн, хүсэлтийг хангасан эсэх талаар тогтоол үйлдэн хэрэгт хавсарган 100 хувь хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, бичгээр хариу мэдэгдсэн ба иргэдийг чирэгдүүлсэн талаар өргөдөл, гомдол гараагүй болно.

Цагдаагийн байгууллагын эрэн сурвалжлах АСАП санд тус цагдаагийн хэлтсээс гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 67 зарлагдсанаас 30 сэрдэгдсэн этгээдийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож ажилласан бол одоо 37 сэрдэгдсэн этгээдийг эрэн сурвалжлан ажиллаж байна. Энэ тоо нь өмнөх онуудад гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдээр эрэн сурвалжлагдаж байсан 31 этгээдийн эрэн сурвалжлалт дээр нэмэгдэн одоогийн байдлаар хэлтсийн хэмжээнд нийт гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээд 63 байна. Цагдаагийн ерөнхий газрын Мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх мэргэжилийн газраас зохион явуулсан “Илрүүлэл-Оргодол” нэгдсэн арга хэмжээний зорилт, зорилгын хүрээнд тус цагдаагийн хэлтсээс улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байсан нийт 13 оргодол байснаас яллагдагч П.Жүгдэргарав, Р.Эрхэмбаяр нарыг олж тогтоон ажилласан бол тус хэлтсээс арга хэмжээний хүрээнд гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг олж тогтоох чиглэлээр эрэн сурвалжлах ажлыг зохион байгуулж нийт 20 гэмт хэрэгт сэрдэгдсэн этгээдийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож МШАДҮМГ-ын жижүүрт мэдээ өгч ажилласан байна. 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш оршин суугаа газраасаа алга болсон 23 хүнийг эрэн сурвалжлалт зарлан ажилласанаас 18 хүнийг олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож, ар гэрт нь хүлээлгэн өгсөн ба одоо санд 5 хүн эрэн сурвалжлан ажиллаж байна. Оршин суугаа газраасаа сураггүй алга болсон гэж урьд онуудад зарлагдсан олдоогүй нийт 10 сураггүй алга болсон хүнийг эрэн сурвалжлан ШШҮХ-д тухайн сураггүй алга болсон хүмүүсийн биеийн онцлог, содон төрх байдал, сорви, шивээс зэргээр нь сураггүй алга болсон цаг үетэй ойролцоо цаг хугацаанд олдсон хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцсуудтай адилтгал хийж ажиллахад 2012.02.15-16-ны өдрүүдийн хооронд СБД-ийн 4-р хороо 20-14 тоот хаягаас гарч сураггүй алга болсон Зоригтын Ганболд нь 2012 онд БЗД-ийн нутаг дэвсгэрт олдсон хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцостой биеийн онцлог, содон шинж тэмдэг, сорви, шивээсээрээ тохирсоныг тогтоож уг эрэн сурвалжлалтыг 2015.02.26-ний өдөр зогсоож ажилласан. Одоогийн байдлаар СБД-ийн 1-8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сураггүй алга болсон гэж улсын хэмжээнд эрэн сурвалжлагдаж байгаа нийт 9 хүнийг эрэн сурвалжлах ажлыг зохион явуулж байна. 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш хэн болох нь тогтоогдоогүй цогцос эрэн сурвалжлах чиглэлээр эрэн сурвалжлалт нэмэгдэж зарлагдаагүй байна. Урьд онуудын нийт 4 хэн болох нь тогтоогдоогүй байгаа цогцсыг хэн болохыг тогтоох чиглэлээр эрэн сурвалжлан ажиллаж байна. 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш шинээр Галт зэвсэг эрэн сурвалжлалт зарлагдаагүй байна. Урьд онуудын үлдэгдэл 7 галт зэвсгийг эрэн сурвалжлан ажиллаж байна. Түүх соёлын дурсгалт зүйл 1 зарлан мэдээлж 1 үлдэгдэлтэй, Тээврийн хэрэгсэл эрэн сурважлалт шинээр зарлагдаагүй, өмнөх онуудын 1 эрэн сурвалжлалт үлдэгдэлтэй байна. 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш мал амьтан эрэн сурвалжлалт 1 зарлаж 1 олж тогтоон эрэн сурвалжлалтыг зогсоож ажилласан байна. Мал, амьтан эрэн сурвалжлах чиглэлээр урьд онуудын үлдэгдэл байхгүй байна. Эрэн сурвалжлах “ASAP” сангийн эд зүйл эрэн сурвалжлах бүртгэл хяналтыг сайжруулах зорилгоор урьд онд буюу 2014 онд зарлагдаад зогсоогоогүй байсан эд зүйл эрэн сурвалжлалтуудыг зогсоож ажилласан, 2015 онд 255 эд зүйл эрэн сурвалжлалтын үлдэгдэлтэй байсан бол 2015.01.01-ний өдрөөс хойш эд зүйл эрэн сурвалжлалт 292 зарлагдаж үүнээс 198 эд зүйлийг олж тогтоосон үндэслэлээр эрэн сурвалжлалтыг зогсоож 94 үлдэгдэлтэй байна. 2015.03.25-ний өдрийн байдлаар урьд онуудын 56, энэ оны 94 эд зүйл санд зарлагдан улсын хэмжээнд нийт 150 эд зүйл эрэн сурвалжлагдаж байна.

 

Зургаа: Санхүү, ил тод байдал, нийгмийн асуудлын талаар авсан арга хэмжээний үр дүн

 

Тус цагдаагийн хэлтэст 2015 оны 1 дүгээр улиралд 537,146,000 төгрөгний санхүүжилтийн төлөвлөгөө өгснөөс Төрийн сангаас 535,146,000 төгрөгний санхүүжилт хийгдсэн.Саатуулах байрны орлого 4,579,000 төгрөг орлогод орсон. Алба хаагчдын цалин хөлс нэмэгдэл урамшуулалд 493,800,000 төгрөг,Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 9,771,000 төгрөг,Байр ашиглалттай холбоотой зардал 8,081,000 төгрөг, Тээвэр шатахууны зардалд 15,810,002 төгрөг, Хоолны зардалд 4,538,000 төгрөг, Шуудан холбооны зардалд 464,000 төгрөг, Хангамжийн материал бусад зардалд 2,180,000 төгрөгний зарцуулалт хийсэн.

Цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, иргэд, олон нийтэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, нээлттэй мэдээллээр хангах зорилгоор цагдаагийн байгууллагын цахим мэдээллийн санд тус дүүргийн http://sukhbaatar-1.police.gov.mn/ гэсэн веб хаягийг нээн ажиллуулж байна. Хэлтсийн http://sukhbaatar-1.police.gov.mn/ веб сайтыг нээн ажиллуулах, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах үүрэг бүхий алба хаагчийг хэлтсийн даргын тушаалаар томилж, сургалтанд хамруулан сайтыг хөгжүүлэх, нэвтрэх эрх бүхий түлхүүр үг, нууц үгийг авч цахим сүлжээнд хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчилан ажиллаж эхлээд байна. Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 411 дүгээр тогтоолоор баталсан “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэг, Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тотоолоор баталсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга стандартыг тогтоох журам”-ын 3.3, Цагдаагийн Ерөнхий газрын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 911 дугаар тушаалаар батлагдсан Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам / код-135/-ын  дагуу албан ёсны цахим хуудас үүсгэн мэдээлэл оруулан тасралтгүй үйл ажиллагааг явуулж байна. “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын 5 дугаар зүйлд заасны дагуу хэлтсийн байранд хүн харахуйц газарт Мэдээллийн ил тод байдлын самбарыг байрлуулан шилэн дансны үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн болон үйл ажиллагааны талаар зурагт мэдээллийг байршуулан ажиллуулж байна.

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийг хэлтсийн нягтлан бодогчийн компьютертэй шууд холбон шилэн дансны цахим санд “Төсвийн гүйцэтгэл”, “Худалдан авах ажиллагаа”, “Үнэт цаас”, “Шилэн дансны нэгдсэн сайт” зэрэг цонхнуудыг нээн мэдээллээр 7 хоног тутам баяжилт хийн ажиллаж байна. Хэлтсийн веб хуудсанд нүүр хуудас, мэдээ мэдээлэл, хууль эрх зүй, тусгай зөвшөөрөл, мэдээллийн ил тод байдал гэсэн ерөнхий цонхнуудыг нээн нүүр хуудсанд хэлтсийн танилцуулга, ерөнхий мэдээллийг оруулж, мэдээ мэдээлэл гэсэн цонхонд хэлтсийн үйл ажиллагаа, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг тогтмол оруулсан. Хууль эрх зүй цонхыг Легал инфо сайттай шууд холболт хийж өгсөн ба Мэдээллийн ил тод байдал гэсэн цонхонд үйл ажиллагаа, хүний нөөцийн, шилэн дансны гэсэн төрлүүдийг холбож оруулсан.

Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороонд баригдсан 64 айлын орон сууцыг Улсын комисст хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулсан.Алба хаагчдын амьдарч буй орон сууц, хашаа байшингийн талаар судалгаа гарган орон сууцны хөнгөлттэй зээлд хамруулах чиглэлээр УБХЦГ-т хүргүүлж нэн түрүүнд орон сууцны зээлд хамрагдах шаардлагатай 5 алба хаагчийг хамт олны хурлаар хэлэлцэн шийдвэрийг хүргүүлсэн.Алба хаагчдыг хөнгөлттэй үнээр Сүүж амралтанд амруулах чиглэлээр санал хүргүүлж алба хаагчдын амрах захиалгыг хүргүүлсэн. Галын аюулаас шалтгаалан гэр нь шатсан 1 алба хаагчид гэр олгуулахаар Дүүргийн засаг даргад хандаж 1 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэн бусад газар хэлтсүүдэд уриалга хүргүүлснээр 2 сая гаруй төгрөгийг хандиваар цуглуулан тухай алба хаагчийн ар гэрт гардуулан өгсөн.

 

               Долоо: Сахилга ёс зүй, сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлын талаар

 

 

ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 869 тоот тушаалаар “ЦАХ-ийн сахилгын дүрэм” батлагдсантай холбогдуулан 2015 онд алба хаагчдаас сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдалгүй ажиллах талаар авах баталгааг 128 алба хаагчдаас авсан.

Хууль зүйн сайдын баталсан”Архидан согтуурахтай тэмцэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн а/ 248 дугаар тушаал, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 01/06 тоот үүргийг алба хаагч нарт уншиж танилцуулан, зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган 20 заалт бүхий ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Алба хаагчдын ажлын хариуцлага, сахилга батыг дээшлүүлэх, хамт олны дунд сахилга хариуцлагын зөвөлгөөнийг зохион байгуулж алба хаагчдаас Авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 6 заалт бүхий Баталгаа, сахилга ёс зүйн чиглэлээр 19 заалт бүхий Баталгаануудыг авч, Дотоод хяналт шалгалт аюулгүй байдлын чиглэлээр УБХЦГ-ын ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч Б. Гомбосүрэнгээр  сургалтыг зохион байгуулсан.Алба хаагчдаас албан үүрэг гүйцэтгэж байхдаа, дүрэмт хувцастай яваа үедээ согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй байх талаар үүрэг чиглэл өгч согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үед автомашин жолоодохгүй байх чиглэлээр 6 заалт бүхий Баталгаа тус тус гаргуулан шат шатны дарга, ахлах байцаагч  нар өдөр тутам хяналтыг тавьж ажиллаж байна.Алба хаагчдын дунд архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Их тэнгэрийн зам ТББ-ын тэргүүн С.Амармэндээр “Сүү өргөж амьдарцгаая” сэдвээр 2 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан.

“Шилэн дансны хууль”, Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам “Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах” /код-202/, “Эрэн сурвалжлах ажил” /код-228/, ЦЕГ-ын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 869 тоот тушаалаар “ЦАХ-ийн сахилгын дүрэм”, ХӨТЯ –иргэдэд захиргааны хяналт тогтоох чиглэлээр,Гэр бүлийн хучирхийлэлийн тухай ойлголт сэдвээр тус тус сургалтыг зохион байгуулсан.

Нийтийн хэв журам хамгаалах алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг хангах, сахилга ёс зүйг дээшүүлэх, албандаа хандах хандлагыг сайжруулах чиглэлээр тасгийн алба хаагчдын дунд 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр “Манлайлагч автомашин”, “Шилдэг цагдаа”, “Шилдэг офицер”, “Талархал”гардуулан өгч, зөрчил дутагдал гаргасан алба хаагчдад  “Сахилгын хуудас” зэргийг өгч ажил гүйцэтгэлд нь тасгийн дарга, ахлах байцаагч нар хяналт тавьж ажиллаж байна.

Эмэгтэйчүүдийн зөвлөлөөс алба хаагч нарын дунд “Монита” арга хэмжээг 5 өдрийн турш зохион байгуулсан ба “Мөнгөн өвөл” цасны баярын арга хэмжээг зохион байгуулан “Олс таталт”, “Цасны сумо”, “Гийр өргөлт” зэрэг тэмцээнүүдийг хэлтсийн алба хаагчдын дунд зохион байгуулан өргөмжлөл, медаль, мөнгөн шагналаар алба хаагчдыг шагнаж урамшуулсан. Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан эрэгтэй алба хаагчдын дунд Снукер болон Пүүл билльярдны тэмцээн зохион байгуулсан. Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын хүрээний эмэгтэй алба х

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

ZtrBQ:
45.146.231.204
Medicines prescribing information. Generic Name. <a href="https://prednisone4u.top">generic prednisone pills</a> in the USA. Actual trends of meds. Get here.
2021-05-11 00:11:28
YhvFD:
45.153.226.4
<a href="https://essaywriterlabs.com/">https://essaywriterlabs.com/</a>
2021-05-19 14:02:06
KzaIP:
2.59.49.225
canadian pharmacy ezzz viagra <a href="https://luzviagra.com/">sildenafil 50 mg</a> hims viagra
2021-06-16 12:39:49
LjaUT:
46.150.246.237
viagra connect walmart <a href="https://lobviagra.net/">sildenafil citrate over the counter</a> sildenafil prices
2021-06-16 16:39:46
RlfMP:
176.103.94.107
buy cialis online safely <a href="https://cialistadalafillove.com/">cialistadalafillove</a> does cialis lowers blood pressure
2021-06-18 16:31:47
YmlZG:
176.103.94.107
sildenafil 100mg price walmart <a href="https://viagrasildenafillife.com/">roman viagra</a> viagra generic over the counter
2021-06-18 18:40:21
WiwYN:
46.150.247.130
Medicine information for patients. Brand names. <a href="https://crestor4u.top">crestor online</a> in Canada Everything what you want to know about meds. Get now.
2021-06-20 17:46:20
UksVR:
46.150.247.130
buy sildenafil citrate <a href="https://sildenafilloveme.com/">sildenafil moa</a> 200 milligram viagra
2021-06-20 23:09:19
AlsDX:
2.59.49.225
Medication information sheet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://cymbalta4m.top">buying generic cymbalta tablets</a> in Canada Some what you want to know about medication. Read information here.
2021-06-21 17:19:58
QjhJZ:
176.103.94.107
do you need a prescription for cialis <a href="https://toptadalafilmos.com/">cialis or viagra</a> cialis free sample
2021-06-22 19:07:49
CgtUB:
2.59.49.225
pills like viagra <a href="https://viagrakormes.com/">viagra price canada</a> sildenafil generic
2021-06-22 21:58:19
PezYQ:
46.150.247.130
<a href="https://viagra4m.top">https://viagra4m.top</a>
2021-06-23 12:38:52
RhhZM:
45.93.80.223
Medicines prescribing information. Brand names. <a href="https://topregabalin.top">cost of cheap pregabalin pills</a> in the USA Actual what you want to know about medication. Read information now.
2021-06-23 13:01:06
DrcME:
176.103.94.107
Medication information leaflet. Brand names. <a href="https://lyricafor.top">where buy generic lyrica without insurance</a> in the USA Everything what you want to know about medicament. Get now.
2021-06-23 14:09:09
RolWT:
2.59.49.225
Medication information. Brand names. <a href="https://toplyrica.top">buying generic lyrica pills</a> in Canada Actual what you want to know about drugs. Read now.
2021-06-23 16:38:25
XyxPC:
46.150.247.130
<a href="https://raznie-poleznosti.ru/">raznie-poleznosti.ru</a>
2021-06-24 06:54:44
NwbAI:
46.150.247.130
how fast does cialis work <a href="https://cialislostik.com/">does cialis work</a> cheapest cialis 20 mg
2021-06-24 10:04:27
BwwZA:
46.150.247.130
cialis vs levitra <a href="https://cialiskira.net/">cialis commercial bathtub</a> cialis canadian pharmacy
2021-06-24 12:03:19
EbcJR:
2.59.49.225
sildenafil online <a href="https://viagra4m.top/">click</a> viagra connect
2021-06-25 08:31:03
JhdPQ:
109.106.142.238
cialis vente libre allemagne <a href="https://franctadalafil.com/">tadalafil 10 mg prix</a> cialis une fois par jour
2021-06-25 14:48:31
MajAT:
109.106.142.238
sildenafil 100 mg duree <a href="https://viagrafrancemy.com/">sildenafil</a> viagra en vente libre
2021-06-25 16:49:31
GsuSB:
2.59.49.225
<a href="https://internationalwealth.info/offshore-jurisdictions/choosing-offshore-zone-and-offshore-uae/">оффшорная компания в дубае</a>
2021-06-27 06:43:45
XwsUB:
2.59.49.225
Исследование от врачей и экспертов о COVID-19, на авторитетном сайте Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники Роспотребнадзор - https://coronavirus-control.ru/tyazhelaya-forma-koronavirusa/ Эта информация для меня оказалась крайне полезна, добавил в закладки.
2021-06-27 15:34:32
ZgjHO:
2.59.49.225
<a href="https://pony-town.ru">pony town ремикс</a>
2021-06-30 14:19:56
HbqFT:
2.59.49.225
cheap cialis generic online <a href="https://cialisnaster.com/">cialis generic cost</a> how much cialis to take
2021-06-30 22:02:50
UyyET:
2.59.49.225
viagra dosages <a href="https://theviagramaster.com/">sildenafil without a doctor prescription</a> viagra vs.levitra
2021-07-01 00:03:28
HkmGM:
2.59.49.225
http://diplom-na-dom.ru/
2021-07-01 10:14:30
OcpDY:
45.93.80.223
<a href="http://diplom-na-dom.ru/"> можно купить диплом высшем образовании</a>
2021-07-01 18:34:24
WztCW:
45.93.80.223
<a href="https://pony-town.ru">pony town скачать бесплатно на андроид</a>
2021-07-01 23:51:10
ZtnPQ:
2.59.49.225
Found something fresh <a href="http://www.rebels-softair.it/forum2/viewtopic.php?p=241443">this page</a>
2021-07-02 13:49:20
HsrNT:
45.93.80.223
hims sildenafil <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">female viagra walmart</a> viagra without a prescription
2021-07-02 23:47:00
RkaML:
45.93.80.223
sildenafil 20 mg <a href="https://topviagralove.org/">buy generic 100mg viagra online</a> viagra pill
2021-07-03 01:45:17
RbmSC:
45.93.80.223
sildenafil 100 <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra ordonnance</a> peut on acheter du viagra sans ordonnance
2021-07-03 03:40:44
LmpHS:
45.93.80.223
price of viagra <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">buying viagra online</a> viagra pill
2021-07-03 10:24:47
BiuLR:
45.93.80.223
viagra connect usa <a href="https://slidnenafilviagramore.com/">viagra para mujeres</a> mexican viagra
2021-07-03 10:59:57
QpiYH:
45.93.80.223
viagra alternative <a href="https://topviagralove.org/">cheap viagra</a> female viagra pill
2021-07-03 13:18:06
TuxGL:
2.59.49.225
http://eduvuz.ru/
2021-07-03 14:09:09
HnlFW:
45.93.80.223
http://eduvuz.ru/
2021-07-03 18:59:41
AlcNK:
176.103.94.107
prix sildenafil <a href="https://shopfranviagra.com/">sildenafil</a> equivalent viagra
2021-07-03 19:55:09
JrgPP:
109.106.143.202
sildenafil 50 mg sans ordonnance <a href="https://shopfranviagra.com/">viagra et alcool</a> faut il une ordonnance pour du viagra
2021-07-03 22:39:28
VpeTG:
2.59.49.225
https://msk-intimcity.ru
2021-07-04 12:43:52
gavqogo:
176.103.94.107
http://qxcs365.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1344736
2021-07-04 16:17:39
ZjcRW:
109.106.143.202
https://www.fcavto.ru/user/HalKB/
2021-07-04 21:09:31
UuzFO:
2.59.49.225
<a href="http://eduvuz.ru/">купить диплом о высшем образовании недорого в москве</a>
2021-07-04 21:39:45
LmiFC:
176.103.94.107
http://eduvuz.ru/
2021-07-05 09:17:54
HgpPF:
176.103.94.107
https://akessesanza.com/author/gqagu/
2021-07-05 11:28:15
VcdAT:
2.59.49.225
https://filmlord2.net/
2021-07-05 17:22:44
AktSJ:
176.103.94.107
daily cialis <a href="https://cialisloves.org/">buy cialis</a> where to buy cialis online
2021-07-05 18:38:03
JfhFL:
176.103.94.107
viagra 100 mg <a href="https://missaviagra.com/">female viagra sildenafil</a> natural viagra recipe
2021-07-05 22:18:09
MguGF:
109.106.143.202
how long does cialis last 20 mg <a href="https://cialisloves.org/">cialis coupons</a> cialis 20mg review
2021-07-06 11:54:38
VrwFW:
109.106.143.202
generic viagra online for sale <a href="https://missaviagra.com/">female viagra</a> viagra for sale
2021-07-06 14:32:43
RygNF:
176.103.94.107
<a href="https://sep55.ru/">Экспертиза качества ремонта</a>
2021-07-06 18:32:48
LchKA:
176.103.94.107
Drugs information leaflet. What side effects can this medication cause? <a href="https://cytotec4all.top">can you get generic cytotec without dr prescription</a> in US Actual news about meds. Get information now.
2021-07-07 09:36:39
SxrWN:
176.103.94.107
Medicine information for patients. Short-Term Effects. <a href="https://baclofen2021.top">can i purchase baclofen no prescription</a> in US Best about medicament. Get now.
2021-07-07 12:37:10
GmwAO:
176.103.94.107
vardenafil manufacturing process <a href="https://levitraworlds.com/">cialis vs levitra</a> vardenafil daily use
2021-07-07 18:13:58
AbeGM:
176.103.94.107
how to use cialis <a href="https://tadalafilmast.com/">tadalafil 10mg price</a> eli lilly cialis
2021-07-07 20:47:54
MmpUM:
2.59.49.225
http://beadvices.net/profile.php?do=profile&mod=space&userinfo=karen_muskett.23581
2021-07-07 21:19:36
NamPZ:
62.76.155.93
vardenafil order <a href="https://levitraworlds.com/">levitra online</a> buy vardenafil 20mg
2021-07-08 00:38:29
GjwUH:
62.76.155.93
levitra vs cialis <a href="https://tadalafilmast.com/">side effects of cialis</a> free trial cialis
2021-07-08 02:51:12
WstPZ:
195.19.29.209
Viewing high-quality video on the site <a href="https://xxxhdvideo.site/">xxxx hd videos</a>
2021-07-13 11:11:13
DghLQ:
195.19.29.209
vardenafil 40 mg tablets <a href="https://levitrastops.net/">levitra over the counter levitra generico</a> vardenafil uk
2021-07-14 07:10:47
WpbYQ:
195.19.29.209
20 mg vardenafil <a href="https://mylevitralife.com/">when to take levitra vardenafil online</a> vardenafil troches
2021-07-14 10:24:17
TjdUL:
62.76.7.28
https://www.business-gazeta.ru/article/515549
2021-07-15 15:53:59
GwkXG:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">where buy trazodone</a>
2021-07-16 03:59:56
XwnLP:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">where can i buy trazodone without dr prescription</a>
2021-07-16 12:15:50
NpyIX:
2.59.49.111
comment prendre du cialis <a href="https://cialissportsfran.org/">prix cialis 10 mg</a> cialisВ®
2021-07-17 08:57:29
ZhuCJ:
62.76.7.28
cialis ou viagra lequel choisir <a href="https://cialisspotsfrance.net/">tadalafil mylan 10 mg</a> cialis pas chere livraison rapide
2021-07-17 11:45:02
XiiIT:
91.243.49.96
<a href="https://arte.style/shop/dekorativnaya-shtukaturka/pod-kamen/">декоративная штукатурка купить</a>
2021-07-18 20:01:59
MqcLE:
2.59.49.111
<a href="https://doloipryshi.ru/index.php/kak-sdelat-shokolad-v-domashnih-usloviyah/">Какао Лавка</a>
2021-07-19 21:54:12
CwwRX:
2.59.49.111
viagra fuck <a href="https://mastviagra.com/">over the counter female viagra</a> generic viagra walmart
2021-07-20 14:56:12
NhjSH:
2.59.49.111
viagra logo <a href="https://viagramores.org/">sildenafil citrate online pharmacy</a> no prescription viagra
2021-07-20 17:01:07
EsnTE:
2.59.49.111
Medicine information leaflet. Long-Term Effects. <a href="https://flagyl4people.top">flagyl no prescription</a> in Canada All about drug. Read now.
2021-07-21 17:53:16
ZlwAH:
195.19.29.209
Meds information leaflet. Generic Name. <a href="https://flagyl4people.top">generic flagyl no prescription</a> in the USA Best trends of meds. Read now.
2021-07-21 17:58:57
JdyJF:
91.243.49.96
coupon for cialis <a href="https://cialisdotan.com/">cialis manufacturer coupon lilly</a> cialis free trial phone number
2021-07-21 23:04:46
CgxAQ:
91.243.49.96
which is better viagra or cialis <a href="https://cialistodos.com/">tadalafil side effects</a> cialis generic 2017
2021-07-22 01:26:50
JenMV:
195.19.29.209
Drug information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://levitra4people.top">generic levitra prices</a> in US All trends of drugs. Get here.
2021-07-22 12:15:21
XmzPE:
62.76.7.28
Pills information for patients. Brand names. <a href="https://plaquenil4people.top">can i buy plaquenil</a> in Canada Best trends of medicament. Read here.
2021-07-22 14:29:40
NtrZU:
195.19.29.209
Pills information for patients. Short-Term Effects. <a href="https://valtrex4people.top">where to get cheap valtrex</a> in USA Best about drugs. Read information now.
2021-07-23 12:44:17
SwlUI:
91.243.49.96
Medicine information. Brand names. <a href="https://plaquenil4people.top">can i order plaquenil pills</a> in USA Best what you want to know about medication. Read information here.
2021-07-24 10:46:46
MbnLP:
91.243.49.96
Drug information. What side effects? <a href="https://valtrex4people.top">valtrex no prescription</a> in Canada Everything news about pills. Read now.
2021-07-25 23:22:00
YdyNR:
91.243.49.96
Medicines information sheet. What side effects can this medication cause? <a href="https://valtrex4people.top">generic valtrex for sale</a> in the USA All about medicine. Read now.
2021-07-26 06:17:08
JerGT:
195.19.29.209
Последние публикации <a href="https://taganrogprav.ru/startuet-hakaton-haknicovid-19/">о SARS-CoV-2</a> весьма волнительны!
2021-07-26 09:05:30
ZswSP:
91.243.49.96
<a href="https://krasota4u.ru">where can i buy cheap trazodone</a>
2021-07-26 12:46:48
zvassyn:
91.243.49.96
https://www.alltolearn.com/3kbfu08/
2021-07-26 16:42:00
SwuPP:
62.76.7.28
Последние статьи <a href="https://forum.shareman.tv/viewtopic.php?f=24&t=15530">о COVID-19</a> весьма волнительны!
2021-07-26 23:59:10
yrvzvkj:
91.243.49.96
https://adopt10plus.com/question/0rbc1i9/
2021-07-27 07:29:00
XniVR:
62.76.155.93
http://ves.dp.ua/forum/viewtopic.php?f=94&t=10034&start=10
2021-07-27 12:23:02
XzzHF:
91.243.49.96
Drugs information. Effects of Drug Abuse. <a href="https://effexor4all.top">where can i get effexor without a prescription</a> in USA Everything news about medicines. Get information here.
2021-07-27 21:43:05
QshCV:
91.243.49.96
<a href="https://kmsauto-win.ru/активатор-windows-10/">kmsauto windows 10</a>
2021-07-30 16:58:48
RozJX:
62.76.155.93
Последние публикации <a href="https://urlscan.io/result/edb25e12-7b2b-4715-ad85-f3694783e03d/">о короне</a> сильно необычны!
2021-07-31 09:35:22
KtqKG:
62.76.155.93
Medication prescribing information. Cautions. <a href="https://kamagra4people.top">kamagra without dr prescription</a> in USA Everything what you want to know about medicines. Read here.
2021-08-01 00:48:05
MfuTW:
2.59.49.111
Medicines prescribing information. Cautions. <a href="https://tadacip4people.top">can you get tadacip</a> in Canada Actual what you want to know about drug. Get information here.
2021-08-01 10:38:44
BllDC:
91.243.49.96
Drugs information sheet. Short-Term Effects. <a href="https://eriacta4people.top">how to buy generic eriacta</a> in Canada All news about medicines. Read information now.
2021-08-01 15:25:39
CetOW:
2.59.49.128
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.ru/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-11 18:24:24
JdjYK:
194.226.120.199
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.com.hk/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-12 09:37:42
HipHH:
62.76.155.153
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.com.br/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-12 19:49:52
XnhBV:
62.76.155.153
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.it/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-13 18:05:18
LrdLU:
195.19.29.207
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.es/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-13 21:34:04
ZiuAH:
195.19.29.207
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.com.tr/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-14 09:32:03
GapAB:
2.59.49.128
Create anonymous bitcoin wallet without verification. Fast sending to the blockchain without commission. Read more at https://www.google.pl/url?q=https://www.bitcoinofficial.org/
2021-08-14 12:49:13
UgtDX:
2.59.49.128
commander cialis <a href="https://cialismom.com/">cialis generique en pharmacie belgique</a> existe t il un generique du cialis
2021-08-20 03:21:51
BfmKY:
2.59.49.128
cialis rembourse ou pas <a href="https://cialiskoms.org/">cialis pharmacie en ligne</a> medecine cialis
2021-08-20 06:21:37
JbpVV:
195.19.29.207
nolvadex tamoxifen <a href="https://tamoxifenworld.com/">nolvadex side effects</a> antidepressants and tamoxifen
2021-08-27 05:25:48
MrkMS:
195.19.29.207
prednisolone 5mg buy online uk <a href="https://prednisoloneshop.com/">prednisone effects</a> prednisone for sinus infections
2021-08-27 09:15:49
IixSJ:
195.19.29.207
<a href="https://domalech.ru/">trazodone 15 mg 5</a>
2021-08-27 21:44:59
GzqFP:
194.226.184.78
homemade viagra <a href="https://lobviagra.net/">viagra for men</a> sildenafil mexico
2021-09-02 21:27:42
OyiWL:
194.226.184.78
cialis canadian pharmacy <a href="https://rxcialislife.net/">tadalafil daily</a> cialis soft
2021-09-03 06:18:46
GhxZA:
45.131.47.123
JGIgNLgiy9tYGHIYfyfrGKJbg8i6TGuigf86rOUhg97BikofvguTOPig*IGkjf8
2021-09-11 13:12:10
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>как работает продвижение на авито</a> [url=http://www.newyork-reise.com/terms-and-conditions/#comment-108918]Nicolashit[/url] 1_42661
2021-11-10 11:51:20
JimmieHoish:
95.142.46.164
<a href=https://wdco.ru/public/blog/remont-kvartir.html>https://wdco.ru/public/blog/remont-kvartir.html</a> <a href="http://suppliers.ph/sc/2017/08/26/debut-party-events-venue/#comment-235037">Jimmiebremy</a> d5cb709
2021-11-10 15:04:03
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>яндекс реклама стоимость в месяц для начинающих</a> [url=http://danasnateveu.blog.rs/blog/danasnateveu/zanimljivo-i-aktuelno/2008/06/30/devetke-the-nines]NicolasObser[/url] 8d5cb70
2021-11-10 16:17:53
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>интернет маркетинг отзывы</a> [url=http://hamardhamtari.com/Welcome/singleNews/6115]NicolasEvony[/url] 92_a4ec
2021-11-10 19:13:21
Juliavug:
5.154.254.2
<a href="https://www.ebalovo.porn/porn-categories/">порно</a>
2021-11-10 21:30:20
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>заказать комплексное продвижение в интернете</a> [url=http://netkansai.com/contents/index.php?id=64]NicolasProox[/url] c422c20
2021-11-10 22:08:55
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>перфоманс маркетинг</a> [url=http://jg3you.com/blog/main/archive/14/5316/]NicolasCip[/url] 908c422
2021-11-11 01:03:48
Juliavug:
192.198.126.80
<a href="https://seksoeb.com/categories/">порно</a>
2021-11-11 01:34:38
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>создание и продвижение сайта под ключ</a> [url=http://qzmakula.blog.rs/blog/qzmakula/sta-je-wire-transfer/2011/12/09/sta-je-wire-transfer2]NicolasHough[/url] a2b2713
2021-11-11 03:59:21
StevenOxymn:
188.235.195.166
https://vjl74i34i9n9csj.blogspot.com/2021/10/redditivita.html <a href="https://toknyong.com/2021/02/08/malam-puisi-natuna-keempat-semangat-kebudayaan-di-tengah-pandemi/#comment-105498">Stevenduh</a> 422c20a
2021-11-11 05:07:21
Juliavug:
37.35.43.201
<a href="https://w.seksoeb.me/categories/">порно</a>
2021-11-11 05:37:28
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>диджитал агентство полного цикла</a> [url=https://hanabisou.com/blog_articles/1582618824.html]Nicolaskig[/url] 90_69f3
2021-11-11 06:55:00
Juliavug:
154.92.112.69
<a href="https://rus.sex-studentki.live/hq-porn">порно</a>
2021-11-11 08:53:03
Stevenscurn:
212.119.233.43
<a href=https://t.me/s/Bitcoin_verdienen>kostenlos bitcoins verdienen</a> <a href="https://www.meeting-sotteville.com/produit/ultimate-running-safety-gear-kit/#comment-119461">Bitcoin for live</a> c422c20
2021-11-11 09:38:31
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>создание и раскрутка сайта стоимость</a> [url=https://diycatalog.ru/leroymerlin/krasnoyarsk-planeta.html]Nicolasmar[/url] c20a2b2
2021-11-11 09:50:05
Juliavug:
5.154.253.84
<a href="https://sex-studentki.live/hq-porn">порно</a>
2021-11-11 11:28:27
JimmieHoish:
95.142.46.164
<a href=http://www.el-ena-k.ru/post456837358/>http://www.el-ena-k.ru/post456837358/</a> <a href="http://www.k-kasagi.jp/oneword.php?itemid=1636&catid=4">Jimmieexego</a> 3564bec
2021-11-11 11:44:32
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>стоимость рекламы в интернете цены</a> [url=http://mrkva.blog.rs/blog/mrkva/chill-out/2008/09/22/buddha-bar-collection]NicolasKaf[/url] 908c422
2021-11-11 12:44:35
Juliavug:
192.198.126.59
<a href="https://www.yaeby.pro/categories/">порно</a>
2021-11-11 14:00:33
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>рекламные услуги</a> [url=http://users.atw.hu/t35zt/index.php?site=profile&id=2&action=guestbook]NicolasDom[/url] 08c422c
2021-11-11 15:40:46
Juliavug:
64.43.90.140
<a href="https://m.1porn.video/categories">порно</a>
2021-11-11 16:46:07
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>продвижение магазина на авито</a> [url=http://uehdncgd.blog.rs/blog/uehdncgd/generalna/2010/05/12/maxim-s-a-music-is-always-the-first-one-more-shows-his-respect-for-classical-music]Nicolasshimi[/url] c422c20
2021-11-11 18:32:11
Stephenben:
188.235.195.166
<a href=https://reduslim.health/>opinioni reduslim</a>
2021-11-11 19:22:19
JimmieHoish:
95.142.46.164
<a href=http://airbalance18.ru/remont-kvartiryi-svoimi-rukami-ili-silami-proffesionalov>http://airbalance18.ru/remont-kvartiryi-svoimi-rukami-ili-silami-proffesionalov</a> <a href="https://www.tamweely.com.eg/pr1/#comment-46614">Jimmietap</a> c422c20
2021-11-11 19:25:37
Juliavug:
156.238.7.21
<a href="https://1porno.blog/categories">порно</a>
2021-11-11 19:33:25
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>реклама в интернете яндекс стоимость</a> [url=https://www.barakacup.cz/hledam-partaka]Nicolasvog[/url] c20a2b2
2021-11-11 21:23:12
Michaelexemo:
95.142.46.164
http://www.wpindustries.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=reduslim.health <a href="http://www.inp.rnrt.tn/?option=com_booklibrary&task=view&catid=0&id=159&Itemid=0">MichaelRam</a> 64bec97
2021-11-11 22:00:11
Juliavug:
5.154.253.107
<a href="https://порно.me/new">порно</a>
2021-11-11 22:31:46
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>реклама на авито юле</a> [url=http://netkansai.com/contents/index.php?id=64]NicolasProox[/url] 8c422c2
2021-11-12 00:10:12
Juliavug:
37.35.41.198
<a href="https://xn--m1abbbg.io/new">порно</a>
2021-11-12 01:19:54
Nicolasked:
193.38.235.69
<a href=https://iprofit-internet.com/>агрессивный интернет маркетинг</a> [url=http://siporas.solokkab.go.id/berita-.html]NicolasRIB[/url] d5cb709
2021-11-12 03:01:23
Juliavug:
154.85.101.15
<a href="https://se.porno666.vip/latest-updates/">порно</a>
2021-11-12 04:03:49
Juliavug:
5.154.253.247
<a href="https://my.pornolena.net/categories">порно</a>
2021-11-12 06:52:07
Juliavug:
37.35.43.71
<a href="https://x.porn3g.info/categories">порно</a>
2021-11-12 09:37:55
Juliavug:
103.139.48.114
<a href="https://porno365.su">порно</a>
2021-11-12 12:26:28
Juliavug:
45.192.141.75
<a href="http://pornomotor.club/categories/">порно</a>
2021-11-12 15:09:17
Juliavug:
91.246.194.47
<a href="https://jopaonline.mobi/categories">порно</a>
2021-11-12 17:56:55
Juliavug:
37.35.43.93
<a href="https://bigboss.video/kategorii/">порно</a>
2021-11-12 20:44:00
Beemnoito:
46.164.241.53
Torrents: [url=http://michaelbrow.club/the-passing-bell/]The Passing Bell[/url] hussyfan(12) ! [url=http://wqrsxypf.club/tag/gag-on-cock/]Gag On Cock[/url]. Stephen Colbert 2016 11 16 Marion Cotillard HDTV x264-SORNY[ettv] The Simpsons S28E07 - Havana Wild Weekend 1080p WEB-DL x265 10bit AAC 5 1 - I... [url=http://powerbet777.com/gyhq/15-]see live[/url] [url=http://tvtty600.com//fson.link/tvshows?tmdb=99125&temporada=1&episodio=1&info=Tmg4SUlla0o3dWdhYWxYQWR5eUtLQT09]Ep.1 EpisГіdio 1[/url] Alanis Morisette - So Pure - Vinyl House2005www Pctrecords Com - [url=http://comingwired.space/torrent/le-dernier-coup-de-marteau-french-dvdrip-2015]Le dernier coup de marteau FRENCH DVDRIP 2015[/url]. Chicago Fire S05E05 720p HDTV x264-KILLERS[ettv] - [url=http://kiej.xyz/manga/noblesse]Noblesse[/url]. Facebook BitLord.com Batman vs Superman Dawn of Justice (2016) - WebRip - x264 - Dual Audio - (Tamil - Eng) Imagineer Systems Mocha Pro OFX Plugin v5.1.0-AMPED + [url=http://comexgraphics.com/pelicula/extraction-mision-de-rescate/]Extraction (MisiГіn de rescate) AcciГіn, Drama 2020 1h 56min[/url]. Alix Lovell, Bruno Dickenz - Curves And Head, XXX, MPEG4(Xvid), C2x, HD 1080p, 0,5 FPS [Monster Curves - RealityKings] (August 13, 2016).avi [Isohunt.to] - [url=http://topaz.studio/filme/pokemon-o-filme-segredos-da-selva/]PokГ©mon, o Filme: Segredos da Selva[/url].
2021-12-06 19:30:34
LeslieStall:
154.85.100.61
<a href="http://20541.adminka.cc/">http://20541.adminka.cc/</a>
2021-12-17 17:29:25
LeslieStall:
23.236.249.200
<a href="http://205412.adminka.cc/">http://205412.adminka.cc/</a>
2021-12-17 19:21:44
LeslieStall:
154.92.125.154
<a href="http://20541.adminka.cc/">http://20541.adminka.cc/</a>
2021-12-19 13:19:52
LeslieStall:
45.57.225.212
<a href="http://205412.adminka.cc/">http://205412.adminka.cc/</a>
2021-12-19 15:19:49
CynthiaCip:
45.192.152.7
<a href="http://bygrace.ru">http://bygrace.ru</a>
2022-01-21 10:57:26
incoca:
46.8.106.26
common app essay writing service <a href="https://englishessayblog.com/">research paper helper</a> grade essay service
2022-03-28 12:41:07
TravismOmia:
178.159.37.105
where to buy viagra online <a href=" https://edviagralove.com/# ">viagra 100mg street price</a> how to get viagra without a prescription
2022-04-01 02:07:33
ArtrGlusa:
178.159.37.60
cialis coupon 2019 <a href=" https://cls20.com/# ">cialis over the counter in mexico</a> purchase cialis in montreal
2022-04-03 21:36:07
Strobon:
178.159.37.60
ivermectin ticks <a href=" https://stromectolns.com/# ">ivermectin chicken wormer</a> ivermectin 0.5
2022-04-06 07:55:38
Edwardmoubs:
178.159.37.60
which is better viagra or cialis <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis daily dosage</a> cialis for sale on amazon
2022-04-09 02:14:29
Edwardmoubs:
178.159.37.60
cuanto dura cialis <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis forms</a> buy real cialis
2022-04-10 12:54:59
Frankzex:
178.159.37.60
prednisone uk buy <a href=" http://prednisoneen.store/# ">30mg prednisone</a> how to buy prednisone
2022-04-12 14:03:10
Frankzex:
178.159.37.60
prednisone where can i buy <a href=" https://prednisoneus.shop/# ">prednisone 10 mg tablet</a> average cost of prednisone 20 mg
2022-04-14 02:36:53
Frankzex:
178.159.37.60
buy generic doxycycline 40mg <a href=" http://doxycyclineus.site/# ">40mg doxycycline</a> doxycycline 100mg otc
2022-04-15 11:36:01
Frankzex:
178.159.37.60
amoxicillin without rx <a href=" http://amoxilen.store/# ">buy cheap amoxicillin online</a> cost of amoxicillin 30 capsules
2022-04-16 21:39:06
Frankzex:
178.159.37.60
where to get amoxicillin over the counter <a href=" https://amoxilmst.com/# ">buy amoxicillin online mexico</a> amoxicillin without rx
2022-04-18 04:13:53
Frankzex:
178.159.37.60
how to buy amoxicillin online <a href=" https://amoxilmst.com/# ">can we buy amoxcillin 500mg on ebay without prescription</a> how to get amoxicillin over the counter
2022-04-19 10:40:34
Frankzex:
178.159.37.60
doxycycline over the counter usa <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">doxycycline price comparison</a> doxycycline pills for sale
2022-04-20 16:55:05
HaroldKes:
178.159.37.60
canadian drugs <a href=" http://drugsen.site/# ">ed meds</a> home remedies for erectile dysfunction
2022-04-22 05:13:48
HaroldKes:
178.159.37.60
best non prescription ed pills <a href=" http://drugsen.site/# ">best ed treatment pills</a> best erection pills
2022-04-23 11:58:13
HaroldKes:
178.159.37.60
best online canadian pharmacy <a href=" http://drugsen.site/# ">ed meds</a> ed pills otc
2022-04-24 17:56:40
HaroldKes:
178.159.37.60
male erectile dysfunction <a href=" http://drugsfast.store/# ">buy online drugs</a> best treatment for ed
2022-04-25 23:54:50
StacyWer:
178.159.37.60
can you buy prednisone over the counter in canada <a href=" http://deltasone.store/# ">buying prednisone from canada</a> prednisone cost in india
2022-04-28 04:21:07
StacyWer:
178.159.37.60
buy cialis with no persciption <a href=" http://cialistadalafil.store/# ">buy real cialis on line us with american express florida</a> what’s the difference between viagra and cialis
2022-04-29 16:35:12
StacyWer:
178.159.37.60
best drugs for ed <a href=" http://cheapdrugs.icu/# ">pills for ed</a> best ed pill
2022-05-01 04:24:12
StacyWer:
178.159.37.60
sheep drench ivermectin <a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin-pyrantel</a> ivermectin anti inflammatory
2022-05-02 10:11:34
Charlesrains:
178.159.37.60
<a href=" https://stromectol.company/# ">dr rajter ivermectin</a> ivermectin manufacturer
2022-05-03 16:00:06
WilliamMah:
178.159.37.60
viagra without doctor prescription <a href=" https://cheapdrugsmrt.com/# ">cheap medication</a> ed treatment pills
2022-05-05 15:40:54
WilliamMah:
178.159.37.60
cialis .uk <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis 20 mg price walmart</a> cialis viagra online
2022-05-07 06:57:49
WilliamMah:
178.159.37.60
solutions for ed <a href=" https://cheapdrugsmrt.online/# ">over the counter ed medication</a> ed medications list
2022-05-07 23:06:22
WilliamMah:
178.159.37.60
ed drug prices <a href=" https://cheapdrugsmrt.online/# ">ed drugs list</a> medications for ed
2022-05-08 12:11:04
WilliamMah:
178.159.37.60
where can you buy prednisone <a href=" https://prednisonemrt.online/# ">buy prednisone online</a> prednisone tablets
2022-05-09 03:31:11
WilliamMah:
178.159.37.60
how much is ivermectin for humans <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">ivermectin?</a> 1% ivermectin
2022-05-10 01:27:43
WilliamMah:
178.159.37.60
ivermectin for fungus <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">ivermectin 3mg tablets</a> what worms does ivermectin kill
2022-05-10 13:20:21
CharlesNaiva:
178.159.37.60
propecia without a prescription <a href=" https://finasteridemen.com/# ">cost of propecia</a> finasteride without prescription
2022-05-11 13:58:23
CharlesNaiva:
178.159.37.60
ed meds online without doctor prescription <a href=" https://edpillcanada.com/# ">buying ed pills online</a> cheap erectile dysfunction pills
2022-05-12 06:29:22
CharlesNaiva:
178.159.37.60
ivermectin for eczema <a href=" https://stromectolca.com/# ">ivermectin?</a> ivermectin horse paste human dosage
2022-05-13 09:29:57
CharlesNaiva:
178.159.37.60
pet meds without vet prescription canada <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">canadian drugs online</a> best canadian pharmacy online
2022-05-14 02:02:07
CharlesNaiva:
178.159.37.60
generic ed drugs <a href=" https://edpillcanada.com/# ">treatments for ed</a> buy erection pills
2022-05-14 18:41:55
CharlesNaiva:
178.159.37.60
ed pills that really work <a href=" https://edpillcanada.com/# ">best ed pill</a> what are ed drugs
2022-05-15 10:41:25
CharlesNaiva:
178.159.37.60
prescription drugs canada buy online <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">meds online without doctor prescription</a> how to get prescription drugs without doctor
2022-05-15 23:22:00
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2019-07-17
  • 2018-09-08
  • 2018-08-08
  • 2018-07-07
  • 2018-06-07
Эрэн сурвалжилж байна